قیمت ساخت مهر ثانی (مهر سانی ) مهرژلاتینی

چاپگر مهر سانی ( مهرثانی )

قیمت ساخت مهر ثانی (مهر سانی )

، ساخت مهر ژلاتینی با چاپگر مهر سانی ، پایه مهر ثانی ساخت ایران بوده و کیفیت مناسبی دارد .

 

مهر سانی 2510 ابعاد 25×10میلیمتر مناسب فقط یک خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 22.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۰ ابعاد ۲۵×۱۰میلیمتر مناسب فقط یک خط نوشته/قیمت با ساخت مهر تلگرام

 

 

مهر سانی 2511 ابعاد 38×14میلیمتر مناسب دو خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 25.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۱ ابعاد ۳۸×۱۴میلیمتر مناسب دو خط نوشته -قیمت با ساخت مهر تلگرام

 

مهر سانی 2512 ابعاد 47×18میلیمتر مناسب سه خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 29.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۲ ابعاد ۴۷×۱۸میلیمتر مناسب سه خط نوشته -قیمت با ساخت مهر تلگرام

 

مهر سانی 2513 ابعاد 58×22میلیمتر مناسب سه خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 32.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۳ ابعاد ۵۸×۲۲میلیمتر مناسب سه خط نوشته -قیمت با ساخت مهر تلگرام

 

مهر سانی 2514 ابعاد 58×22میلیمتر مناسب 5-6 خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 44.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۴ ابعاد ۵۸×۲۲میلیمتر مناسب ۵-۶ خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 

 

مهر سانی 2515 بیضی ابعاد 55×35میلیمتر مناسب 4-5 خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 48.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۵ بیضی ابعاد ۵۵×۳۵میلیمتر مناسب ۴-۵ خط نوشته،قیمت با ساخت مهر 

 

مهر سانی 2515 بیضی ابعاد 45×30میلیمتر مناسب 4 خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 45.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۵ بیضی ابعاد ۴۵×۳۰میلیمتر مناسب ۴ خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 

 

مهر سانی 2515 مربع ابعاد 30×30میلیمتر مناسب 4 خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 38.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۵ مربع ابعاد ۳۰×۳۰میلیمتر مناسب ۴ خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 

 

مهر سانی 2515 مربع ابعاد 30×30میلیمتر مناسب 5-6 خط نوشته -قیمت با ساخت مهر 48.000 تومان
مهر سانی ۲۵۱۵ مربع ابعاد ۴۰×۴۰میلیمتر مناسب ۵-۶ خط نوشته،قیمت با ساخت مهر 

 

 

 

پاسخی بگذارید