قیمت ساخت مهر موبی استامپ مهرژلاتینی

مهر موبی استامپ

قیمت ساخت مهر موبی استامپ

، مهر موبی استامپ ساخت ترکیه بوده و دارای کیفیت متوسط در بین پایه مهر ژلاتینی موجود در بازار است .

بعضی از سایز های پایه مهر موبی استامپ دارای تنوع رنگ بدنه میباشد .

 

موبی استامپ C10 ابعاد 25×10میلیمتر دارای درپوش مناسب 1خط قیمت با ساخت مهر 22.000تومان
موبی استامپ C10
ابعاد ۲۵×۱۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۱خط قیمت با ساخت مهر قیمت با تلگرام

 

موبی استامپ C20 ابعاد 38×14میلیمتر دارای درپوش مناسب 2-3خط قیمت با ساخت مهر 25.000تومان
موبی استامپ C20
ابعاد ۳۸×۱۴میلیمتر دارای درپوش مناسب ۲-۳خط قیمت با ساخت مهر قیمت با تلگرام

 

موبی استامپ C30 ابعاد 47×18میلیمتر دارای درپوش مناسب 3-4 خط قیمت با ساخت مهر 29.000تومان
موبی استامپ C30
ابعاد ۴۷×۱۸میلیمتر دارای درپوش مناسب ۳-۴ خط قیمت با ساخت مهر قیمت با تلگرام

 

موبی استامپ C40 ابعاد 58×22میلیمتر دارای درپوش مناسب 4-5 خط قیمت با ساخت مهر 32.000تومان
موبی استامپ C40
ابعاد ۵۸×۲۲میلیمتر دارای درپوش مناسب ۴-۵ خط قیمت با ساخت مهر قیمت با تلگرام

 

موبی استامپ C45 ابعاد 64×26میلیمتر دارای درپوش مناسب 6 خط قیمت با ساخت مهر 45.000تومان
موبی استامپ C45
ابعاد ۶۴×۲۶میلیمتر دارای درپوش مناسب ۶ خط قیمت با ساخت مهر قیمت با تلگرام

 

موبی استامپ C52 ابعاد 45×25میلیمتر دارای درپوش مناسب 4 خط قیمت با ساخت مهر 40.000تومان
موبی استامپ C52
ابعاد ۴۵×۲۵میلیمتر دارای درپوش مناسب ۴ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ C53 ابعاد 50×30میلیمتر دارای درپوش مناسب 5 خط قیمت با ساخت مهر 45.000تومان
موبی استامپ C53
ابعاد ۵۰×۳۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۵ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ C54 ابعاد 50×40میلیمتر دارای درپوش مناسب 7 خط قیمت با ساخت مهر 53.000تومان
موبی استامپ C54
ابعاد ۵۰×۴۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۷ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ C3050 بیضی ابعاد 50×30میلیمتر دارای درپوش مناسب 5 خط قیمت با ساخت مهر 52.000تومان
موبی استامپ C3050 بیضی
ابعاد ۵۰×۳۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۵ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ C4060 بیضی ابعاد 60×40میلیمتر دارای درپوش مناسب 7 خط قیمت با ساخت مهر 62.000تومان
موبی استامپ C4060 بیضی
ابعاد ۶۰×۴۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۷ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ R12 دایره ابعاد 12×12میلیمتر دارای درپوش مناسب 1 خط قیمت با ساخت مهر 25.000تومان
موبی استامپ R12 دایره
ابعاد ۱۲×۱۲میلیمتر دارای درپوش مناسب ۱ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ R17 دایره ابعاد 17×17میلیمتر دارای درپوش مناسب 2 خط قیمت با ساخت مهر 29.000تومان
موبی استامپ R17 دایره
ابعاد ۱۷×۱۷میلیمتر دارای درپوش مناسب ۲ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ R30 دایره ابعاد 30×30میلیمتر دارای درپوش مناسب 3 خط قیمت با ساخت مهر 35.000تومان
موبی استامپ R30 دایره
ابعاد ۳۰×۳۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۳ خط قیمت با ساخت مهر

 

موبی استامپ R40 دایره ابعاد 40×40میلیمتر دارای درپوش مناسب 4-5 خط قیمت با ساخت مهر 42.000تومان
موبی استامپ R40 دایره
ابعاد ۴۰×۴۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۴-۵ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ R50 دایره ابعاد 50×50میلیمتر دارای درپوش مناسب 5-6 خط قیمت با ساخت مهر 52.000تومان
موبی استامپ R50 دایره
ابعاد ۵۰×۵۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۵-۶ خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ 50 ابعاد 70×30میلیمتر بدون درپوش مناسب 6-7خط قیمت با ساخت مهر 57.000تومان
موبی استامپ ۵۰
ابعاد ۷۰×۳۰میلیمتر بدون درپوش مناسب ۶-۷خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ 60 ابعاد 77×38میلیمتر بدون درپوش مناسب 7-8خط قیمت با ساخت مهر 62.000تومان
موبی استامپ ۶۰
ابعاد ۷۷×۳۸میلیمتر بدون درپوش مناسب ۷-۸خط قیمت با ساخت مهر 

 

موبی استامپ 260 ابعاد 60×40میلیمتر دارای درپوش مناسب 5-6خط قیمت با ساخت مهر 59.000تومان
موبی استامپ ۲۶۰
ابعاد ۶۰×۴۰میلیمتر دارای درپوش مناسب ۵-۶خط قیمت با ساخت مهر 

 

 

 

پاسخی بگذارید